0 votes
What city is closest to Houston Texas?

1 Answer

0 votes
Major cities near Houston, TX 182 miles to Corpus Christi, TX. 189 miles to San Antonio, TX. 226 miles to Dallas, TX. 231 miles to Arlington, TX. 231 miles to Garland, TX. 236 miles to Fort Worth, TX. 239 miles to Plano, TX. 258 miles to Baton Rouge, LA.
...